Art4ROM del vast e siklărnen e neve thaj inovotaivo metodologiaça  ​

 

 

And-e sesia vaś-e rromani kultura kerel pes buti savore materialença so sas kerde k-o jekhto etapi e projektosqo. I sesia ka sikhavel e teoretikani informacia katar o rodlăripnasqo etapi.

 

Ka ovel teoretikaqe thaj praktikaqe sesie (3 dives – 20 ćhaso) save sine kerde naj sade/numaj te sikhaven e metodologia pe praktikaqe aktiviteta dar von mangen te vaźden i konfidencia so trebul e siklărnenge te keren buti e multi-artoça thaj kreativitataça e ćhavença. 

 

O drabaripe kerel pes and-e sesie, 8 ćaso. Kava si pedagogikane (save den vast e siklăripnasqo pharipe), psyhologikane (socialo pharipe, thaj pharipe te kerel pes kontrol e emocienge) aktiviteta and-e save kerel pes buti komunikacienge tehnikença, khelibença, thaj art formença inkludime and-o metodologikaqo pustik.

 

I praktikaqo kotor si 12 ćaso k-e śkola ja aver śkolaqe institucie ja asociacie kate sas kerde but praktikaqe aktiviteta e demontraciaça.   

 

I sesia ka ovel sikhavdi detailo and-o Art4ROM metodologikaqo pustik.  


O Art4ROM inicialo formatie ka del pes e savore śkolenge kate kerel pes i pilotna aktiviteta.  


O MUS-E Magyarska, MUS-E Neapol thaj ETP (o Art4ROM parteneră and-e thema kate ka kerel pes i pilotna aktiviteta) ka keren i sesia.

 

Kana agordel o projekto e parteneră ka oven len jekh inovativo praktiko formatie savi del len but vast palal lenge aktiviteta, savi śaj te sikhavel pes e averenge so keren buti palal i edukacia. Kava śaj te ovel e difuziaça e rezultatenge. 


 

Siklăripnasqe
Sesia

AO projekto si financirime (jekh kotor) e Evroputne Komisiatar.