Parteneră Art4ROM

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Partner | 01

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Internacionalno Yehudi Menuhin Fondacia

Kerdi e Lord Yehudi Menuhinestar, jekh andar e maj-bare violoniste k-o 20to śeliberś, i fondacia ovel jekh internacionalo asociacia and-o 1991 berś k-e Brukesel.

Lado ares si te vazdel o prindźardipe e kulturengo minoritetenge  te vazdel o respekto vaś-e art and-e sosietata thaj e Evroputne valore te del vast o interkulturengo dialogo. 

ETP Slovensko 

E ETP-esqo ares si te vazdel i rromani integracia kana buhlărel i individualo thaj i kolektivo kapaciteta.  ETP kerel prust maśkar experten thaj kommuniteten dendoj vast o manuśesqo, o socialo thaj ekonomikaqo kapitali andar ćorrikane grupe.

Del vast te paruvel pes lenge situacia e edukaciaça. 

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

I art mozaika thaj melodia

The Mosaic Art and Sound Ltd. si jekh privat kompania savi kerel klasikane thaj tradicionalo festival vaś-e muzike, siklăripnasqo kursi thaj seminare palal i muzika. I kompania kerdas buti projektonça vaś-e kultura, savo objektivo sas te resen humanitarno ares e muzikaça. Kava parteneri sas o koordinatori e rodlăripnasqo palal e efekte e muzikatar e manuśte thaj opral o enviromente thaj sar te kerel pes buti lença te buhlărel pes i intuicia thaj i manuśesqe inteligencia. 

Partner | 02

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Partner | 04

 

Rromani Unia 

I Rromani unia katar i Ispania si jekh na-rajenge organizacia savi mangel te lel sama e rromane hakajenge. I organizacia kerel kooperacia e Internacionalo Rromani Uniaça te ovel prindźardi i rromani kultura sar jekh elemente katar i globalo kultura. I ispanikani organizacia “Rromani unia” si jekh rromani organizacia save rajen sine Rroma. 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Partner | 05

 

MUS-E Magyarska 

MUS-E Magyarska si jekh asociacia savi lel sama te kerel egalitata e etnikane ja ćorrikane grupe. Pesqe aktivitetença i associacia mangel te vazdel i socialo integracia e ćorrikane ćhavenge thaj e rromanenge kana buhlărel lengo siklăripe thaj lengo independento gündipe e edukaciaça. 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Partner | 06

 

MUS-E Neapol-e

MUS-E Neapol si jekh asociacia so kerel buti e ćorrikane ćhavença. I asociacia kerel pesqe aktiviteta and-e śkola e avere siklăripnasqe aktivitetença thaj del vast te kerel pes jekh kultura vaś-e integracie. savo prinsipalo elemente si i muzika.  I MUS-E Italia del vast e immigranten, e Rromen thaj e gadjen: von keren aktiviteta kupate te siklŏven po-but palal o art savo vazdel i integracia e ćhavenge k-e śkola thaj k-e sosietata.  

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Partner | 07

 

MGR Internacionalno

MGR Internacionalo si jekh privato kompania so sas kerdi and-o 1991 berś. I kompania del sluźbe,  del godi, ja del vast e manuśen (klienten) thaj e internacionalo asociacie palal e komunikacia, relatie publike, Kerel buti e Evroputne projektonça and-e Evroputne thema save dine pumare kandidature te oven thema katar i Evroputni unia. I organizacia isi la baro experianco e projektença vaś-e komunikacie thaj aver kampanie. MGR isi les baro experianco vi and-o monitoring thaj evaluacia. 

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Partner | 08

 

O rromano informatieqo evroputno offisi 

O Rromano Informatieqo Evroputno Offisi si jekh internacionalo organizacie savo ares si o dialogo e rajença te laćhikerel e Rromenge situacia. I organizacia si kerdi and-o 2003 berś k-o Bruksel. Vazdel e politikane thaj publikane diskusie vaś-e Rromen, del informacia e Evroputne institucien, rromane organizacien thaj rajenge k-o lokalo leveli vaś-e politiqe situacie palal o Rroma.

MGR  INTERNATIONAL
            CONSULTANCY

____________________

 

 

Partner | 03

 

AO projekto si financirime (jekh kotor) e Evroputne Komisiatar.