a. Te alakhel thaj vazdel inovativo thaj laćhe praktike te sigorel e rromani inkluzia e art praktikaça

b. Te ovel prindźardo thaj te kerel buti maśkar e prinsipalo homologe so śaj te kerel baro levelesqe ekspertiza k-o Evroputno internacionalo rromano forum 

Objektivo

Art4ROM mangel te resel kadale objektivo:

 

1. Te khidel thaj sikhavel siklăripnasqe praktike te kerel jekh metodologia

2. Te kerel jekh metodologia te del egalitetno śansi palal e rromane ćhavenge edukacia, savi anel neve kompetencie.

3. Te kerel meteriale savença ka kerel pes o testi e metodologiaqo

4. Te kerel testi kaja metologiaqe and-e śkola;
5. Te kerel pes evaluacia e metodologiaqe;
6.Te laćhikerel pes e kooperacia maśkar e rajen (k-o lokalo leveli), organizacien, śkolen thaj o private sektori te buhlărel pes e partisipacia e Rromenge and-e sosietata.

7. Online workshops/siklăripnasqe sesie online
8. Kerel pes Evroputno virtualo than kate śaj te paruven pes idee, produkcie, thaj materiale

9. Kerel pes i strategia sar te sikhaven pes e rezultate e manuśenge;
10 Kerel pes strategia sar te kerel pes i komunikacie e rajença te laćhikerel pes i rromani situacia;
11 Kerel pes i baza jekhe forumesqe/platformaqe gündipnasqe/reflekciaqe thaj kooperaciaqe and-e Evropa. Laqo ares si: 

AO projekto si financirime (jekh kotor) e Evroputne Komisiatar.