Art4ROM kerel jekh nevi inovativo metodologia saveça ka kerel pes pilotna aktiviteta (aktiviteta save keren pes po jekhto var) and-e śkole vaś-e tiknenge and-e 3 Europutne thema (Magyarska, Italia, Slovakia).

 

Kana agordel o projekto kaja metodologia ka ovel k-o websito thaj savore evroputne siklărne śaj te buhlăren lenge kompetencie thaj kapaciteta lasa.

Śaj te ramusaren amenge te len panda informacie palal e metodologia.  

 

Ramusaren amenge k-o kava elektrono adresi: cinzia.laurelli@gmail.com 

Art4ROM Aktiviteta

I Art4ROM metodologia ka kerel pes pilotna aktivitetaça and-e 3 thema: Magyarska, Italia, Slovakia. O Art4ROM aktiviteta mangen te vazden e personalo kompetencie thaj kapaciteta, e integracie thaj te aćhavel e śkolaqo absenteismo; te vazdel i rromani kultura maśkar e ćhavende and-e śkola.

E aktiviteta ka keren pes and-e verver situacie: and-e śkola vaś-e tiknenge, and-e mahala thaj verver centro vaś-e tiknen e Rromança thaj e gadjençe.

O ares e sesiaqo si te sikhavel pes i metodologia e artistenge, e siklărnenge thaj averenge so śaj te keren buti lasa. I preparacia e sesiaqe inkludel savore projektosqe materiale save sas kerde and-e angluno etapi e projektosqo. Kala sine adaptirime e siklărnenge so keren i sesia katar e partenerenge organizacie. O ares si e siklărnenge, e ekspertenge, thaj e artistenge save kerde partisipacia ke sesia te siklŏven e inovativo kompetencie.

O partenerenge khidipă sas but importantno e Art4ROM strukturaqe. And-o sako khidipe kerelas pes diskusia, evaluacia thaj planing palal sako jekh aktiviteta. I Art4ROM mangel te resel jekh strategia thaj buteqo plano vaźdendoj o ekipi thaj lel sama te buhlărel e personalo thaj profesionalo kompetencie thaj kapaciteta e sasto partenariatosqe.

AO projekto si financirime (jekh kotor) e Evroputne Komisiatar.